Privatumo politika – Kaminta

Privatumo politika

UAB „Kaminta“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis ir socialiniais tinklais. Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti Duomenų valdytojo teikiamą turinį. Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse.
UAB „Kaminta“
Juridinio asmens kodas: 234029740
Buveinės adresas: Partizanų g. 47A, Kaunas
Tel. +370 37 310 081
El. paštas: info@kaminta.lt
Duomenų valdytojas patvirtina, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Duomenų valdytojas patvirtina, kad taiko protingas technines ir administracines priemonės tam, kad surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu, siekdamas sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Duomenų valdytojo teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Duomenų valdytojas renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų:

  • sudaryti rangos, subrangos, paslaugų ir kitas sutartis;

  • tinkamai ir kokybiškai atlikti rangos darbus bei suteikti paslaugas;

  • atrankos į konkrečią darbo vietą tikslu;

  • kitais teisėtais tikslais.

Duomenų valdytojas naudodamas organizacines ir technines priemones užtikrina, jog Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo. Su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti ir juos tvarkyti tik tie asmenys, kurie turi specialų įgaliojimą, tačiau net ir jiems yra apribota prieiga prie Jūsų asmens duomenų, kai darbo funkcijoms atlikti visiškai užtenka nuasmenintų duomenų.

Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

Duomenų valdytojas saugo Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi tol, kol nusprendžiama į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigia jo bandomasis laikotarpis arba nusprendžiama užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato.
Jūs turite teisę Duomenų valdytojui pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Prašymą (raštu, elektroninėmis priemonėmis):

  • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir/ar kaip jie yra tvarkomi; prašyti pataisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi ar netikslūs;

  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

  • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;

  • į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.


Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Atsakymą į Jūsų Prašymą Duomenų valdytojas pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių nuorodų į svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
Duomenų valdytojas gali retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdamas naują versiją savo interneto svetainėje.